2Kr 1
Starý zákon
Deuterokanonické knihy
Nový zákon
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozue
Soudců
Rút
1. Samuel
2. Samuel
1. Královská
2. Královská
1. Letopisů
2. Letopisů
Ezdráš
Nehemiáš
Ester
Job
Žalmy
Přísloví
Kazatel
Píseň písní
Izaiáš
Jeremiáš
Pláč
Ezechiel
Daniel
Ozeáš
Joel
Amos
Abdiáš
Jonáš
Micheáš
Nahum
Abakuk
Sofoniáš
Ageus
Zachariáš
Malachiáš